System New Sealed

Sony PSP 3000 3001 Slim Piano Black Handheld System NEW, FACTORY SEALED

Sony PSP 3000 3001 Slim Piano Black Handheld System NEW, FACTORY SEALED
Sony PSP 3000 3001 Slim Piano Black Handheld System NEW, FACTORY SEALED
Sony PSP 3000 3001 Slim Piano Black Handheld System NEW, FACTORY SEALED
Sony PSP 3000 3001 Slim Piano Black Handheld System NEW, FACTORY SEALED
Sony PSP 3000 3001 Slim Piano Black Handheld System NEW, FACTORY SEALED
Sony PSP 3000 3001 Slim Piano Black Handheld System NEW, FACTORY SEALED

Sony PSP 3000 3001 Slim Piano Black Handheld System NEW, FACTORY SEALED
This is a 100% legit factory sealed console.
Sony PSP 3000 3001 Slim Piano Black Handheld System NEW, FACTORY SEALED